Djelujemo zajednički,  sinkroniziranim korakom! Prikupljamo inicijative i organiziramo ih u programe. Razvijamo projekte, pokrećemo akcije, organiziramo događanja.


Naša područja djelovanja


cropped-cropped-oz-tamnp-z-bijela-dugi-rukavi-muška2.png

 • održivi razvoj
 • gospodarstvo
 • zaštita okoliša i prirode
 • demokratska politička kultura
 • socijalna djelatnost
 • ljudska prava
 • kultura i umjetnost
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • druga područja koja mogu proizići iz navedenog ili su s navedenim povezana, npr. međunarodna suradnja, zaštita, zaštita zdravlja, sport, hobistička djelatnost itd.

Naši ciljevi


 • doprinos održivome razvoju kroz ostvarivanje socijalne, gospodarske, kulturne i okolišne dobrobiti za članove Udruge i za širu društvenu zajednicu;
 • promoviranje i osnaživanje koncepta i praksi socijalnog poduzetništva;
 • povezivanje članova Udruge s drugim organizacijama civilnoga društva, tijelima lokalne i državne uprave te privrednim subjektima radi ostvarivanja društvene dobrobiti;
 • stvaranje modela dobre prakse na temelju ovjerenih i inovativnih modela u Hrvatskoj i inozemstvu te njihova popularizacija;
 • doprinos obrazovanju za održivi razvoj, popularizaciji znanja i širenju dobrih praksi;
 • unapređivanje demokracije i političke kulture;
 • doprinos unapređenju ljudskih prava;
 • doprinos općem boljitku i prosperitetnome razvoju društvene zajednice.

Naše djelatnosti


 • okupljanje, mobiliziranje i organiziranje građana na projektima socijalnopoduzetničkog karaktera u različitim proizvodnim i uslužnim sferama (npr. uzgoj i proizvodnja hrane; proizvodnja roba; održivi turizam; intelektualne, kreativne i tehničke usluge i dr);
 • poticanje i osmišljavanje poduzetničkih inicijativa za fizičke i pravne osobe te sudjelovanje u njihovu provođenju;
 • davanje savjetodavnih i drugih potpornih usluga (npr. istraživanje tržišta i javnog mnijenja te promotivne aktivnosti) u provedbi projekata vezanih uz održivi razvoj;
 • surađivanje s fizičkim i pravnim osobama, tijelima lokalne i državne uprave, gospodarstvenim subjektima, kulturnim institucijama i drugim udrugama u RH i inozemstvu;
 • djelovanje na očuvanju prirode i zaštiti okoliša (šuma, voda, mora, tla, životinja i dr.)
 • pružanje socijalne pomoći i podrške kao i socijalnih usluga te promicanje društvene solidarnosti u najširem smislu riječi;
 • provođenje edukacije za održivi razvoj i unapređivanje demokratske kulture;
 • organiziranje tečajeva cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;
 • publiciranje periodičnih publikacija, knjiga, zbornika, multimedijalnih publikacija;
 • osmišljavanje, pokretanje i organizacija kulturnih aktivnosti (izložbe, glazbena i scenska događanja, performansi i sl.) te rekreacijsko-sportskih aktivnosti;
 • promicanje zdravog načina življenja;
 • očuvanje i promoviranje kulturne baštine;
 • uključivanje članova Udruge kao nezavisnih aktera u rad domaćih upravljačkih, savjetodavnih i drugih tijela;
 • uključivanja članova Udruge kao nezavisnih aktera u rad međunarodnih upravljačkih, savjetodavnih i drugih tijela;
 • provođenje domaće i međunarodne suradnje s drugim udrugama i tijelima na kompatibilnim programima;
 • javno predstavljanje i promoviranje programskih i projektnih aktivnosti Udruge (javna priopćenja, predavanja, okrugli stolovi, sučeljavanja, tribine, web stranica, društvene mreže, javna okupljanja i sl.);
 • javno zagovaranje i promoviranje programa i vrijednosti Udruge;
 • obavljanje drugih aktivnosti u funkciji održivog razvoja, razvoja socijalnog poduzetništva, unapređivanje društvene solidarnosti, oplemenjivanja i unapređivanja okoliša, unapređivanja društvene pravde, unapređivanja i širenja kulturnih praksi te pospješivanja gospodarskih procesa u održivome okviru radi ostvarivanja ciljeva Udruge utvrđenih ovim Statutom;
 • obavljanje gospodarske djelatnosti koja proizlazi iz drugih djelatnosti (npr. izdavačka djelatnost, organizacija kulturnih događanja i edukacijskih programa; pružanje konzultantskih te drugih kreativnih i tehničkih usluga prodaja proizvoda nastalih kroz projektne i programske aktivnosti usluge i dr.), s naglaskom na područja inovatorstva, socijalnog poduzetništva, trgovine, turizma, poljoprivrede te na ostale djelatnosti u gospodarstvu povezane s održivim razvojem zajednice

Napomena

 • Udruga radi ostvarivanja svojih ciljeva može osnovati trgovačko društvo, zadruge ili druge gospodarske subjekte sukladno posebnim propisima, o čemu odluku donosi Predsjedništvo udruge.
 • Moguća dobit od gospodarskih djelatnosti subjekata navedenih u prethodnom stavku, koristi se isključivo za obavljanje i unaprijeđenje programskih djelatnosti Udruge.