KOREKTNOST, TRANSPARENTNOST I UČINKOVITOST

Cilj nam je postupati korektno, transparentno i učinkovito te u otvorenoj suradnji s našim članovima graditi općekorisnu društvenu organizaciju.  Javno objavljivanje naših dokumenata – akata i odluka – kojima se regulira rad Udruge čini jednu od karika takva postupanja.  

Težeći kontinuiranu unapređivanju pristupa i komunikacijskih strategija, osobito cijenimo priloge naših članova pravne struke kao i onih s iskustvima upravljanja i javnog komuniciranja, te ih stoga pozivamo na uključivanje u proces kontinuirana unapređivanja našeg regulatornog okvira i svih provedbenih mehanizama.


 

Promičući načela transparentnosti, korektnosti i organiziranosti, naslanjamo se na premise Quinta Studera iskazane u njegovoj knjizi Straight A Leadership: Alignment, Action, Accountability u okviru prilagođenu radu organizacija civilnoga društva.

stuter

  1. Njegujemo kontinuirani proces usklađivanja stavova na razini vodstva. (‘leadership alignment)
  2. Vodimo računa o percepcijskim razlikama između višeg i srednjeg vodstva i perveniramo moguće jazove kontinuiranom i neumornom komunikacijom (‘closing the perception gap’)
  3. Jasno i nedvosmisleno izvještavamo članstvo i rukovodstvo na svim razinama o financijskim efektima odluka koje se donose.
  4. Razvijamo komunikacijske mehanizme putem kojih kontinuirano obavještavamo članstvo o stavovima Udruge kao rezultata prethodno provedena usuglašavanja.
  5. Prikupljamo mišljenja našega članstva i javnosti o pitanjima relevantnim za rad udruge, suočavamo se s problemima te ih razrješavamo razrađujući korektivne mehanizme.
  6. Od svojih suradnika i članova nećemo skrivati ishode našega djelovanja bili oni u nekoj akciji ili projektu i nezadovoljavajući, već takva iskustva koristimo kao platformu za bolje planiranje budućih projekata i akcija.
  7. Vodimo računa o kontinuitetu komunikacije.